Languages
 
Opinie o sklepie i produktach
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin
REGULAMIN Sklepu Internetowego „Craft & Haft” prowadzonego pod adresem www.craft-haf.pl zwanego dalej Sklepem.
Właścicielem Sklepu jest firma „Craft & Haft” Katarzyna Księżopolska z siedzibą : 08-110 Siedlce Ul.Graniczna 21  posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej pod numerami NIP:8211741105 ; Regon :146159115, zwaną dalej Sprzedającym
 
Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne pod adresem www.craft-haft.pl , telefonicznie pod nr telefonu dostępnym w zakładce „Kontakt” .
 
Zasady ogólne
 
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług w Sklepie Internetowym w zakresie oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego jest możliwe pod warunkiem posiadania przez niego:
przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Chrome, Opera lub Safari; włączonej obsługi Java Script; minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli.
3. Kupujący może skorzystać z opcji Rejestracji w Sklepie Internetowym w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego na Stronie Sklepu, po wcześniejszym wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi mającymi na celu umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na prezentowanych w Sklepie zdjęciach może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu. Różnice te mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia i innych czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Zastrzeżenia te nie odnoszą się do udostępnianych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. Niniejsze postanowienia nie rodzą jednak skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Kupującego.
5. Informacje o Towarach podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
6. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT
8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich, jak faktura VAT z załącznikami, faktura VAT korygująca z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Usługodawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2012 roku, poz. 1528). Chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 
Dostawa:
 
1. Zamówiony towar wysyłany jest poprzez firmę kurierską DPD, Pocztę Polską oraz Paczkomaty In Post . W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu odbioru.
2. Towar wysyłany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na Stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem” oraz za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Przy wyborze opcji płatności przelewem do czasu podanego na Stronach Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy, wynoszący zwykle 1-2 dni robocze.
3. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później, niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży, o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
4. Kupujący jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w cenniku dostaw. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może zapoznać się w każdej chwili z cennikiem umieszczonym na Stronie Sklepu w zakładce „Cennik dostaw”.
5. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Przed odebraniem przesyłki z Poczty Polskiej lub od kuriera Kupujący powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, w szczególności zwracając uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub plomby bądź taśmy są zerwane, Kupujący powinien nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie
 
Płatność:
 
1. Przy odbiorze – zapłata gotówką przy odbiorze osobistym , kurierowi (przesyłka pobraniowa) lub w Paczkomacie .
2. Przelewem – na konto bankowe Sprzedającego
3. Płatność elektroniczna -(przelewem online lub kartą płatniczą)
4. Sprzedający zastrzega sobie wyłączenie niektórych form płatności w zależności od wybranej opcji dostawy oraz kwoty zamówienia
5. Płatności internetowe realizowane są poprzes serwisy:
     PayU http://www.payu.pl/
     Przelewy 24 http://www.przelewy24.pl  (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 
Odstąpienie od umowy
 
1. Kupujący, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14dni. . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, w formie elektronicznej (email) lub pocztą na adres sprzedającego, przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Kupujący zwraca Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący odsyła zwracany Towar na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres. . Zwrot zapłaty obejmuje cenę brutto Towaru oraz koszty jego wysyłki do Kupującego.
 
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
 
 
 
 
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
 
1. Administratorem baz danych osobowych Kupujących przekazywanych w związku z zakupami w Sklepie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 roku nr 133, poz. 883 z późn. zm.), jest Sprzedający.
2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji Zamówienia za zgodą Kupującego wyrażoną przez akceptację Polityki Prywatności i odpowiedniej klauzuli.
3. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia i ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
4. Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w związku z czym mogą być one przekazywane osobom trzecim w celu jej realizacji w zakresie przewidzianym Regulaminem.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych jedynie za jego wyraźną zgodą wyrażoną za pomocą odpowiedniej klauzuli.
6. Usługodawca udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim dla celów innych, niż w celu realizacji Umowy Sprzedaży, jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą odpowiedniej klauzuli.
7. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia przez Usługodawcę.
8. Kupujący może wyrazić zgodę poprzez akceptację odpowiedniej klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu oraz wysyłanie innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
9. Kupujący może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu oraz innych informacji handlowych.
10. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Kupującego powinny być zgłaszane telefonicznie lub bezpośrednio przez zalogowanie się na Koncie.
 
Reklamacje i rękojmia:
 
1. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski.
W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, Towar należy odesłać na koszt sprzedawcy na jego adres.
2. Naprawiony Towar jest odsyłany do Kupującego na koszt sprzedawcy 
3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za sprzedany towar przez okres 2 lat od daty jego wydania Kupującemu, Konsument musi złożyć sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
4. W przypadku niezgodności Towaru z umową Kupujący odsyła na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji.
5. Usługodawca ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od momentu otrzymania Towaru. Jeśli w terminie tym Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
6. W sytuacji wystąpienia niezgodności Towaru z umową Kupujący ma prawo do żądania nieodpłatnej naprawy towaru lub żądania nieodpłatnej wymiany towaru na nowy, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. W sytuacji tej Kupujący może odstąpić od umowy, chyba że niezgodność jest nieistotna, lub żądać obniżenia ceny.
7. W przypadku, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 
Wzór pisma reklamacyjnego
 
 
Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 roku nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 roku nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującymi będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 roku nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienia Regulaminu zastąpić nowymi, niewadliwymi prawnie postanowieniami.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu obowiązującej od momentu wyraźnego jej wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu. Usługodawca powiadomi Kupujących o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego w momencie Rejestracji. Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
Kupujący niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów, w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania
Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2014
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl